Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?


Ano       Nie

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie zákazníkov a preto k osobným údajom pristupujeme zodpovedne a s dôrazom. Pre riadne vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Za žiadnych okolností údaje neposkytneme tretej strane (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný v prípade že je fyzickou osobou oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava,  IČO: 35834498, Tel: 18 373, e-mail: dpd@dpd.sk, Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať, zmeniť osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu intims.sk, v sekcii účet, ihneď po prihlásení.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.intims.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


Top